bài tập di chuyển

Một số bài tập để bạn có được bộ pháp linh hoạt

Bài tập nhập môn cho tất cả các Boxer, nó vừa tập sức bền vừa tập độ bật của cổ chân tăng, giúp bộ pháp giữ